2 reddet og 2 tapt

På bakgrunn av uttalelsene fra Naturvernforbundet i Buskerud og Fylkesmannen i Buskerud konkluderte NVE 25. mars 2015 med at 2 søknader om kraftutbygging i Nørsteåe og Medåe avslås

NVE opplyser at kravene i vannressursloven § 25 ikke er oppfylt og at ulempene er større enn fordelene, samlet sett for Nørsteåe II og Medåe II. Med dette vedtaket er 2 viktige bekkekløfter i Rollag kommune spart for utbygging. Bekkekløftene inneholder svært viktige naturtypelokaliteter og en rekke truede og sårbare fuktighetskrevende arter, for eksempel huldrestry (EN).

Derimot har går det mot utbygging av Nørsteåe III og IV. Her er naturverdiene vesentlig mindre. NVE har gitt Clemens Kraft AS tillatelse etter vannressursloven § 8 til bygging av kraftverk.

Naturvernforbundet i Buskerud skrev høringsuttalelse 15. mai 2014 og hovedkonklusjonene til NVE sammenfaller med våre vurderinger.

Øystein Engen

saksbehandler