Alvorlig forurensning fra ulovlig massedeponi i Hurum

I 2015 ble det anlagt et ulovlig massedeponi ved Torgrimsåsen hyttefelt i Hurum. Naturvernforbundet meldte fra til kommunen om saken samme år. Nå har kommunen funnet alvorlig forurensning av miljøgifter fra deponiet.

I 2015 ble det anlagt et ulovlig massedeponi ved Torgrimsåsen hyttefelt i Hurum. Naturvernforbundet meldte fra til kommunen om saken samme år. Kommunen oppretta først en ulovlighetssak om deponiet, men denne saken ble satt i bero i 2020 for at tiltakshaver skulle kunne skaffe mer dokumentasjon og søke om ettergodkjenning.

Hele ni år har gått, og kommunen har gitt fristutsettelse etter fristutsettelse. Tiltakshaver har ikke gitt kommunen etterspurt dokumentasjon.

Til slutt har kommunen sjøl tatt vannprøver nedstrøms deponiet. Prøvene viser alvorlig forurensning av tungmetaller: arsen, bly, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink.

I et brev til tiltakshaver datert 05.03.24 skriver kommunen:

«Viser til prøveresultatene fra Eurofins september 2023 der det påvises høye verdier av flere stoffer i DAM 1 og DAM 2. Disse ligger i tiltaksklasse 3, 4 og 5 som er klassifisert som forurenset og krever at det utføres tiltak. Fare for helse for dyr og planteliv vurderes som høy i området. Avdeling vann og vannmiljø uttaler blant annet at vannet i dammene er sterkt forurenset, og kan ikke brukes som drikkevann for beitedyr, eller andre dyr. Over tid kan dette også spre seg nedstrøms via bekker og vassfar og påvirke større områder. De advarer videre mot at arsen og krom er farlige stoffer. Disse stoffene viser høye verdier i prøveresultatene fra Eurofins september.»

Det er bra at kommunen nå endelig setter en stopp for den alvorlige forurensninga ved Torgrimsåsen. Men vi spør oss: Hvorfor måtte det ta hele ni år før noe ble gjort?