Årsmøteuttalelse fra NIB

Miljøutfordringene fra transport krever klare prioriteringer

kø på vei

Til tross for målet om at personbiltrafikken ikke skal vokse, legges det opp til betydelig vegutbygging, som vil gi mer biltrafikk. Ny firefelts E 16, ny vegkryssing av Oslofjorden og utbygging av firefelts motorveger mellom Drammen, Vikersund og Kongsberg truer klima, natur og matjord. Naturvernforbundet ber om at ytterlig motorvegutbygging forkastes, og at det nå endelig blir kollektivtrafikken og syklistene som prioriteres – i kombinasjon med at byene og tettstedene må føre en arealpolitikk som gjør det lettere å gå, sykle og reise kollektivt framfor å bruke bil.