Avfallsdeponier i Øvre Eiker

Naturvernforbundet i Buskerud har i perioden 2008- 2011 gjennomført befaringer i Øvre Eiker med sikte på å undersøke om det finnes ulovlig deponering av avfall i kommunen. Denne rapporten viser med all tydelighet at det er omfattende problem.

Rapporten dokumenterer 25 avfallslokaliteter i Øvre Eiker kommune. Lokalitetene representerer i ulik grad brudd på forurensingsloven både når det gjelder estetisk forurensing, og forurensingsfare.

På bakgrunn av den langvarige og til dels omfattende ulovlige deponeringen i kommunen og kommunens mangel på oppfølging eller mislykkede forsøk på å sørge for opprydding, stiller Naturvernforbundet spørsmål om den kommunale miljøforvaltningen fungerer tilfredsstillende. Dette er aktuelt for de saker der det etter forsøk med forurenser viser seg å være vansker med et samarbeid om opprydding. Dette bekreftes ved at kommunen har overlatt saker til fylkesmannen etter langvarige forsøk på opprydding.

Harald Baardseth, Leder i Naturvernforbundet i Buskerud
Tlf: 41609846