Bli med på slåttedag på Myrsetervollen søndag 19 august

Bli med å lær litt om kulturlandskap, lokalhistorie, planter og fine blomster. Og ikke minst vær med å gjør noe aktivt for det biologiske mangfoldet. Du kan lære å slå med ljå og henge opp høyet (hesje) slik som i gamle dager.

Hvor: Myrsetervollen, ca. 1,5 km nord for Landfalltjern.

Når: Søndag 19 august kl. 11.30 til ca. kl. 16.

Oppmøte på Landfalltjern på P-plassen ved demningen kl. 11.30. Det er en 1/2 times gange til Myrsetervollen.

Opplegg:
Slåttedagen er et samarbeid mellom Naturvernforbundet i Drammen, Drammen Historielag og Drammen kommuneDrammen kommune vil fortelle litt om slåttemark og naturmangfold, mens Drammen Historielag vil forteller om historien i området. Resten av dagen er det slåttedugnad. Du trenger ingen spesielle forkunnskaper for å delta. Vi skal slå enga med ljå, rake bort det som er slått og henge opp høyet til tørk (hesjing). Vi vil også fjerne oppslag av småtrær rundt enga. Her har du anledning til å lære noen av de gamle teknikkene som er i fare for å gå i glemmeboka og som er så viktig for å bevare kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet.

Vi har en del utstyr å låne bort, men ta gjerne med arbeidshansker, liten sag/greinsaks, ljå, rive eller bryne for å slipe ljåen med.

NB) Ta med matpakke og noe å drikke. 

Litt om myrsetervollen og slåtteeng
Stedet Myrsetervollen har flere åpne voller som en gang var en del av setra Myreseter. Både gården Landfall og gården Myre har brukte området som seter (derav navnet Myreseter). Det bodde folk på setra helt frem til begynnelsen av 1900-tallet. Vollene har blitt brukt til beite også etter den tid.

I dag finner man sporene etter den gamle Myresetra i tuftene fra de tidligere bygningene og i vollene med blomstereng som er typisk for gammel ugjødsla beite- og slåttemark. Vollene står i fare for å gro igjen med skog. Gammel ugjødsla beite- og slåttemark i god hevd har blitt mindre vanlig i takt med moderniseringen av landbruket. Dermed blir også de artene som er sterkt knyttet til den typen eng mer sjeldne. Slåttemark er en av de mest artsrike og mest sjeldne naturtypene vi har i Norge. I 2011 vedtok Kongen i statsråd at «Slåttemark» skal være utvalgt naturtype etter Naturmangfoldloven.

Myrsetervollen ligger på Drammen kommunes grunn og kommunen samarbeider med frivilligheten