Bro ut på Hagaøya?

Hagaøya er en av de få uberørte naturområdene langs Drammenselva. Naturvernforbundet i Øvre Eiker mener at dette området bør forbli uberørt.

Øvre Eiker kommune har mottatt en generøs pengegave. Giveren ønsker at pengene skal brukes til å anlegge bro ut på Hagaøya i Drammenselva, ved Loesmoen.

Naturvernforbundet synes det er fint at det legges til rette for friluftsliv, men når det gjelder Hagaøya, er vi skeptiske.

Hagaøya ble tidligere benyttet i forbindelse med tømmerfløtingen på Drammenselva. Men etter at denne opphørte, har øya mer eller mindre fått stå uberørt av mennesker. Dette har gitt mulighet for dyr, fugler og planter å kunne etablere seg uten forstyrrelse. Et eksempel på dette er at det siden 2018 er påvist hekking av hønsehauk på Hagaøya. Ved siste revisjon av rødlista, ble hønsehauk klassifisert som Nær truet (NT) og Sårbar (VU). Dette betyr av bestanden på landsbasis er på sterk tilbakegang og at arten er truet.

Ved mer press av menneskelig aktivitet på øya, er vi i Naturvernforbundet i Øvre Eiker redd at denne hekkeforekomsten kan gå tapt.

I tillegg har Hagaøya et innslag av sumpskog. Dette er en naturtype som også er på tilbakegang i Norge, og som vi bør ta vare på. Mange arter er knyttet til sumpskog og dersom den blir borte, vil også disse artene forsvinne.

Til sist bør det nevnes at det langs hele Drammenselva, mer eller mindre, er lagt til rette med flere kilometer elvesti. Hagaøya er nærmest det eneste stedet som er noenlunde uberørt. Dette er etter vår mening av stor verdi. Vi er redd bro ut på øya vil ødelegge disse naturverdiene.