Dobbeltspor Gulskogen – Mjøndalen – Hokksund

Uttalelse til kommunedelplanforslag for dobbeltspor Gulskogen – Mjøndalen – Hokksund fra Naturvernforbundet i Eiker

Ja til forbedret togtilbud og ja til rask utbygging av nødvendig dobbeltsporutbygging

Jernbane er et meget miljøvennlig transportmiddel. Som det fremgår av konsekvensutredningen (KU) for planen, er det et nasjonalt mål med minst to togavganger i timen i grunnrute til Mjøndalen og Hokksund. Dette krever nødvendig dobbeltsporutbygging.

Naturvernforbundet støtter en rask utbygging av togtilbudet på strekningen Drammen – Hokksund og videre til Kongsberg!

En slik utbygging er helt i tråd med Stortingets klimapolitikk og klimaavtalen fra Paris. Redusert biltrafikk er en av forutsetningene for å få ned klimautslippene. Utbyggingen må prioriteres raskt og på lik linje med innerområdene i InterCity-satsingen.

Dessuten vil vi påpeke at deler av togstrekningen Gulskogen – Hokksund har en avstand til Oslo som er mindre enn 50 km. Det vil si at denne strekningen kan betraktes som «Indre omland» til Oslo og følgelig er det nasjonale målet fire tog i timen i grunnrute.

Trasé mellom Mjøndalen og Hokksund. Ja til den mest miljøvennlige traséen for dobbeltsporet – nei til nedbygging av matjorda

Planforslaget innebærer at ny togtrasé (søndre trasé) skal bygges mellom Mjøndalen og Hokksund. Denne traséen vil rasere jordbruksområder på mesteparten av strekningen mellom Mjøndalen og Hokksund. Denne korridoren vil beslaglegge 226 dekar fulldyrket matjord.

Naturvernforbundet sier nei til foreslått trasé (søndre trasé) og ja til nordre trasé som i stor grad følger eksisterende togtrasé.

Det er beregnet at togpassasjerene vil få 30 sekunder kortere reisetid med anbefalt trasé. Naturvernforbundet vurderer det som mye viktigere og avgjørende for en langsiktig og bærekraftig løsning at matjorda sikrest best mulig for kommende generasjoner. Valg av nordre trasé vil også gjøre det mulig med fortsatt togstopp på Steinberg stasjon.

I KUen er ikke prissatte konsekvenser (bla bevaring av matjord) og prissatte konsekvenser (bla reisetidsbesparelser) vurdert og rangert sammen og opp mot hverandre i form av en «samfunnsøkonomisk» metode. Vi mener at denne sammenligningsmetoden ikke er egnet som beslutningsgrunnlag for dette planforslaget hvor så sentrale jordbruksområder er berørt. Det er et politisk valg å velge mellom økonomi og evigvarende ressurser.

24.8.2017

Naturvernforbundet i Eiker

Anne Foss, leder