Etterlyser naturvern i kommuneplanen

— Det er viktig at Lier kommune aktivt planlegger for å verne om sårbar natur og bruker muligheten til å disponere områder til hensynssone naturvern, skriver Naturvernforbundet i Lier i en høringsuttalelse til kommuneplanens planprogram.

I uttalelsen peker Naturvernforbundet i Lier på flere temaer som bør komme tydeligere til syne i planprogrammet for revisjon av kommuneplanen for Lier. Forbundet savner et eget punkt om naturvern og forholdet til naturmangfoldloven og ber om en presisering for å unngå at miljøbelastende nærings- og industriutvikling lokaliseres til områder med boliger.

Naturvernforbundet i Lier peker også på flere mulige målkonflikter i planprogrammet:

– Strategien med balansert utvikling i alle skolekretser, lokalsenterutvikling og lokalmiljø-utvikling kan gjøre det vanskelig å oppfylle mål om null utslippsvekst. Stor spredning i bosetting og befolkningstilvekst vil skape transportbehov.
– Næringsutvikling og justering av markagrensen på Gjellebekk kan true både jordvern, natur og friluftsliv. Her er i dag viktige innfallsporter til mye brukte friluftsområder, som er gitt særskilt vern i gjeldende kommuneplan (hensynssone).

Her kan du lese Neturvernforbundet i Liers høringsuttalelse til Lier kommunes planprogram for revisjon av kommuneplanen.