Fiskeørn i Buskerud, ny kartlegging i 2016.

I årene 2007-2011 gjennomførte Norsk Ornitologisk Forening avdeling Buskerud (NOF) i samarbeid med Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) et 5-års kartleggingsprosjekt av fiskeørn i Buskerud, samt Sande og Svelvik kommuner i Vestfold. Det ble tatt initiativ til å gjennomføre et nytt fiskeørnprosjekt i 2016 fem år etter avslutningen av det forrige prosjektet.

I 2016 ble det gjennomført et nytt kartleggingsprosjekt på fiskeørn i Buskerud, Sande og Svelvik, fem år etter at det forrige prosjektet i 2007-2011 ble avsluttet. Hensikten var å gjøre opp ny status for artens utbredelse, bestandsutvikling og hekking. Prosjektet er som tidligere, støttet av Fylkesmannen i Buskerud.

17 personer deltok i årets feltaktiviteter jamført typisk 30 personer per år i det forrige prosjektet. Total feltinnsats og antall utførte kontroller var likevel på linje med tidligere år. Resultatene i 2016 bør derfor være sammenlignbare med de i forrige prosjektperiode. Det ble i alt utført 143 kontroller av 68 lokaliteter, og i gjennomsnitt litt over to kontroller per reir, en tidlig og en seint i hekkesesongen, slik målet var.

I 2016 var det 30 reir i bruk i prosjektområdet, 27 i Buskerud og 3 i Sande og Svelvik. Dette er 8 færre reir enn i 2011 og 7 færre enn gjennomsnittet for 5-års perioden 2007-2011. Over dobbelt så mange reir som forventet, har gått ut av bruk, og bare 16 av 38 reir (42 %) som var i bruk i 2011, ble benyttet i 2016. I tillegg ble det benyttet 3 gamle reir som ikke var i bruk i 2011. Det er kommet til 6 nye reir i årene 2012-2015, og funnet ytterligere 5 nye reir i bruk i 2016. Antall par som hekker i master har økt fra ett til tre.

Resultatene antyder en bestandsnedgang på ca. 20 % fra 2011, men denne nedgangen er ikke jevnt fordelt på kommunene. Det er først og fremst i den sørlige delen av prosjektområdet at bestands-nedgangen er tydelig. Her er antall reir i bruk blitt halvert på fem år, mens bestanden i den nordlige delen (midtre deler av Buskerud) er mer stabil, endatil med en liten økning i noen kommuner. Dette er en trend som har pågått i lengre tid, men som trolig ble forsterket av en usedvanlig dårlig hekkesesong i 2015 pga. vått og kaldt vær i begynnelsen av hekkesesongen, særlig i den sørlige delen av området.

Bestandsnedgangen i 2016 oppveies delvis av en meget god hekkesesong, den beste vi har hatt de siste ti årene med 80 % vellykkede hekkinger jamført 67 % i gjennomsnitt for perioden 2007-2011. I 2016 ble det registrert minst 45 unger i Buskerud og 3 i Sande og Svelvik. Med minst 2,05 unger per vellykket hekking i Buskerud er 2016 fullt på høyde med de beste årene i forrige prosjektperiode og klart høyere enn gjennomsnittet på 1,78 for perioden 2007-2011. Bare 1,50 unger per vellykket hekking i Sande og Svelvik er derimot under gjennomsnittet for perioden 2007-2011 på 1,75.

2015 var en svært dårlig hekkesesong for fiskeørna og mange andre fuglearter på Østlandet pga. kaldt vær med mye regn i starten av hekkesesongen. Andelen par med vellykket hekking endte på rekordlave 52 % jamført 81 % i Buskerud i 2016. Den dårlige hekkesesongen i 2015 kommer også tydelig fram i trekktellinger fra Falsterbo i Skåne som fanger opp bestandsvariasjoner i større deler av Norden. Tellingene viser at 2015 var det dårligste året for fiskeørna på Falsterbo siden 1995, og at 2009, 2011 og 2016 var gode produksjonsår som i vårt eget prosjektområde.

Som en følge av den negative bestandsutviklingen, er bestandsanslaget for Buskerud nedjustert fra 50 til 40 par, og i Sande og Svelvik fra 8 til 4 par.

Hele rapporten kan lastes ned i rammen øverst til høyre.