Fjerning av kantsone langs Grimesundvannet i Sigdal

Fylkesmannen slår fast at hogsten er brudd på §11 i vannressursloven, og ber NVE vurdere hvilken reaksjonsform som er aktuell.

Last ned brevet fra fylkesmannen i rammen til høyre.