Fradeling av eiendom i et LNF-område

NiB har sendt et brev til Ringerike kommune om fradeling av en eiendom i et LNF-område.

Eiendommen inneholder naturtypen åpen grunnlendt kalkmark. Denne lokaliteten er vurdert som svært viktig (verdi A).

Brevet kan lastes ned fra rammen til høyre.