Gang- og sykkelvei langs Drammensfjorden

Vannkvaliteten i Drammensfjorden blir stadig bedre takket være en rekke tiltak som har dette som mål. En del tiltak er gjennomført, og flere er under gjennomføring. Områdene langs fjorden blir derfor mer og mer attraktive. Dessverre er ikke tilgjengeligheten til de flotte områdene langs fjorden spesielt god. Med noe tilrettelegging har disse områdene et stort potensial for friluftsliv og rekreasjon. Naturvernforbundet i Drammen ønsker en bedre tilrettelegging for gående og syklister langs fjorden

Etablering av en sammenhengende gang- og sykkelvei på begge sider av fjorden er vårt ønske.
I dag er det gang- og sykkelvei på noen begrensede strekninger. Ganske ofte må trafikkerte veier krysses.

Store deler av strekningen er uten gang- og sykkelvei i det hele tatt, og det umuliggjør en trygg adkomst til mange flotte områder.
 
Oslofjordens Friluftsråd utarbeidet «Friluftsplan for Drammensfjorden» i oktober 2003.
I rapporten dokumenteres det at det finnes en rekke bortgjemte perler langs fjorden.

Vi oppfordrer derfor samtlige kommuner og grunneiere til å legge til rette for sammenhengende gang- og sykkelveier langs fjorden, utenfor trafikkerte veier, slik at så mange som mulig kan ha glede av dette fantastiske området.

Alle fremtidige utbyggings- og oppgraderingsprosjekter langs fjorden må derfor ta hensyn til dette ønsket om en sammenhengende gang- og sykkelvei, så langt det er mulig. Med forbehold om at gang- og sykkelstier ikke blir etablert ved hjelp av utfyllinger i vann – eller på landområder, i strandsonen og i forbindelse med vann, dersom dette kan få negative innvirkninger på det biologiske mangfoldet.