Godfarfoss må ikke bygges ut!

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) anbefaler nå utbygging av ville og vakre Godfarfoss. Unødvendig og skuffende, mener Naturvernforbundet i Buskerud.

I boken «Livet langs Numedalslågen», er Godfarfoss beskrevet som «.. eitt av dei vakraste parti av Lågen» – med god grunn. Inntrykket  er mektig både på lang avstand og nær inntil Godfarfoss, den er vakker og variert på grunn av småholmer og skjær som medfører at elva deler seg opp i mange mindre vannløp.»

Godfarfoss er en del av Numedalslågen som Naturvernforbundet over lang tid har ønsket å skåne mot utbygging. Men nå vil altså NVE tillate utbygging av de vakre fallene. Friluftsorganisasjonene mener at det er bedre å ta vare på denne storslåtte vassdragsnaturen. Og at hensynet til landskap og friluftsliv må gis prioritet.

Det ligger svært mange utbyggingsprosjekter på NVEs bord. Vi håper at regjeringen vil unngå de mest kontroversielle utbyggingene og heller rette sin oppmerksomhet mot andre «enklere» prosjekter, samt energisparingstiltak.

I Buskerud er Embretsfoss nylig oppgradert og bare her innvinnes 120 gigawatt ny vasskraft. Flere prosjekter med større kraftmengder er i støpeskjeen i Buskerud. Med noe større minstevannføring og lavere årsproduksjon utgjør ikke Godfarfoss (54 GWh pr år) noen stor og avgjørende kraftmengde i vårt fylke.

Vi vil minne om at NVE og Miljødirektoratet (DN) i 2002 uttalte at: «Styringsgruppen foreslår at Godfarfoss tas med i verneplanen slik at hele Dagali (dvs Dagalifallene) blir omfattet av vassdragsvernet, og vektlegger at vassdragsvernet i størst mulig grad bør omfatte hele vassdrag/ naturlige enheter» .NVE og Direktoratet for naturforvaltning foreslo altså å verne Godfarfoss,  og ga vassdraget karakteristikken «Meget stor verneverdi» under landskapsvurderingen.  Ingenting har forandret på dette, så hvorfor anbefale utbygging elleve år etter? .

Godfarfoss er nettopp en slik naturlig enhet og er siste del av et «helt» vassdrag fra Hardangervidda til Pålsbumagasinet øverst i Numedal.  Godfarfoss ble dessverre ikke vernet ved suppleringen av verneplan for vassdrag i 2005. Striden står derfor ikke om formelle vernevedtak i 2014, men om konsesjonssøknaden skal bifalles av regjeringen. Vi håper nå miljøvernminister Tine Sundtoft fortsetter der Brundtland slapp, og verner også Godfarfoss som del av de vernede Dagalifallene.