Godfarfoss utbyggingstruet

Buskerud Kraftverker søkte konsesjon i 1974 for å gjennomføre svært store utbygginger av Dagalifallene på Hardangervidda. Imidlertid ble Hardangervidda nasjonalpark opprettet i 1981 og derigjennom ble både Veig og Dagalifallene vernet.

Vernet av Dagalifallene ble den gang dessverre begrenset slik at Godfarfoss ikke ble inkludert, men snarere flyttet til Samlet Plan for vassdrag. Det kan derfor søkes om konsesjon for utbygging av den kilometer lange elvestrekningen. Det forelå 11. mars 2009 Melding fra NVE om igangsatt planlegging av Godfarfoss kraftverk.

Vil bygge 250 meter lang betongdam over elva
Det foreligger to utbyggingsalternativer. Alternativ 1 er hovedalternativet og omfattes av dam i utfallsoset av Nedre Svangtjern og en kraftstasjon med årsproduksjon på 56 GWh. Antatt kostnad er 145 mill.kr ifølge regulanten.

Godfarfoss Kraft AS planlegger å bygge en 250 meter lang betongdam over elva. Kraftverket skal kjøres på lokalt uregulert tilløp, samt på reguleringen av Halnefjorden inne på Hardangervidda. Minstevannføring i Godfarfoss er foreslått til beskjedne 2 m3/sek. fra 1. juni til 30. september.

Det planlegges massedeponier på 50 000 m3, to nye adkomstveier, oppgradering av eksisterende grusveier og nye nettilkoplinger. Fra før krysser to store 420 kV kraftlinjer over Godfarfoss ved innfallsoset i Pålsbumagasinet.

Et av de vakreste parti av Lågen
Godfarfossen ble i boken om Livet Langs Lågen fra 2001 omtalt som ”kanskje et av de vakreste parti av Lågen” og med god grunn. NVE fulgte opp i 2002 med å si at Godfarfoss har ”meget høy verneverdi” for landskap. NVE foreslo derfor at ”Godfarfoss tas med i verneplanen slik at hele Dagali blir omfattet av vassdragsvernet”. Vi slutter oss til denne vurderingen.

Med sin store vannføring, mange stryk og fosser og alle idylliske småholmer er Godfarfoss en perle for friluftsfolket. Godfarfoss er en viktig del av naturarven knyttet til vassdragene i Buskerud fylke.

Meldingen med konsekvensutredningsprogram er lagt ut til offentlig høring med frist 4. mai 2009.

Kartet er hentet fra en informasjonsbrosjyre fra Godfarfoss Kraft AS.