Har anmeldt hogst av kantsone ved Dørja i Øvre Eiker.

Naturvernforbundet i Buskerud og Norsk Ornitologisk Forening, Øvre Eiker lokallag har anmeldt grunneieren som stod for ulovlig hogst langs elven Dørja i Øvre Eiker kommune. Anmelderne mener hogsten er brudd på vannressursloven § 11 første ledd om kantvegetasjon. Anmeldelsen ble oversendt Søndre Buskerud Politidistrikt 27. januar.

Det ble gjort en befaring på eiendommen 16. desember 2016 og da kom det fram at kantsonen på grunneiers side var totalt snauhogd – ett (1) større tre sto igjen – fra jernbanebrua og N fram til der høyspentlinje krysser eiendommen/elva (se flyfoto). Målt avstand på eiendomskart er ca. 550m. Treslag, kun tatt ut i fra synsbefaring (ikke systematisk), var gran (mange eldre 70 år + og store grove trær), noen større furuer, mye selje (hvorav mange av stammene har hengt utover elva), bjørk, gråor samt en stor andel svartor. Største rotdiameter på svartor observert var antagelig over 50 cm (må evt. kontrollmåles). Antall kubikk hogd er vanskelig å anslå, men antas å være et sted mellom 200 og 400 kubikkmeter. Ut i fra antatt volum på hogd svartor kan det godt tenkes at dette er (var) det største svartorbestandet i Øvre Eiker kommune.

Se anmeldelse og annen informasjon i boksen til høyre.

Flyfoto av kantsonen før hogst, foto Arne Nævra