Historie

Slåttekurset på Ryghsetra 10 år i 2003.

Naturvernforbundet i Buskerud feiret sommeren 2003 10-årsjubileum for dette praktisk anlagte kurset som i tillegg byr på opplevelser, naturglede og samvær. Slåttekurset har fått Finsefondets miljøstipend og er i NRKs «Ut i naturen»-program beskrevet som nyskapende naturvernarbeid. Suksessen føres videre.

I 1993 ble deler av engarealet på Ryghsetra slått på dugnad av medlemmer fra Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) og andre engasjerte. Siden 1994 har det årlig blitt avholdt slåttekurs. Hvert år har det lykkes å slå hele arealet, graset har blitt hengt på hesjer for seinere og bli presset og solgt.

En oppsummering av menneskelig ressursinnsats de 9 første åra:
Totalt har det vært ca. 235 betalende kursdeltakere, som har brakt med seg ca 60 barn! Antall medhjelpere disse åra har involvert 60 ulike personer (som også har hatt med seg barn). Deltakere og medhjelpere har kommet fra 8 ulike land – Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland, Tyskland, Skottland og Spania. Ca 15 ulike spillemenn og poeter har blitt henta inn til gjennomføring av Åpen dag/Slåttegilde og festmiddag. Mellom 500 og 1000 mennesker har vært tilstede under slåttegildet/Åpen dag som finner sted på lørdagene under kurset, fra kl 13 – 17.

I tillegg til å gjennomføre årlig skjøtsel i form av slått og fjerning av graset på Ryghsetra, er et av de andre hovedmålene med kurset å spre informasjon om og skape ideer til initiering og videreføring av tiltak i verdifullt kulturlandskap. NiB har ingen oversikt over de tiltak og prosjekter som deltakere og medhjelpere har vært (og er) involvert i, men vi vet utifra tilbakemeldinger og omtale at mange har hentet kunnskap og inspirasjon til videre arbeid fra kursdagene.

Noen milepæler i kursets historie:
– NiB har samla 10 plakater i A2/A3 format med utklipp/omtale fra aviser og ulike magasin knyttet til aktivitetene.
– 29.09.1994 viste «Ut i Naturen» – NRK TV – et ½ times program fra Slåttekurset 1994.
– 21.05.1996 mottok NiB Finsefondets miljøstipend 1996, på 100.000 kr. I begrunnelsen het det bl.a. følgende : » Finsefondet ønsker med tildelingen å honorere Naturvernforbundet i Buskerud fordi de registrerer verdifulle eng- og beiteområder og driver praktisk feltarbeid på Ryghsetra i Nedre Eiker. Gjennom arbeidet har de synliggjort en av Sør-Norges mest interessante enger og lagt grunnlaget for registrering av andre verdifulle områder.» Den tildelte summen ble brukt til utviklingen av fagopplegget ENG(LE)VAKT og videre biologiske undersøkelser på Ryghsetra.
– Våren 1999 hadde NiB ferdigstilt det pedagogiske materiale knyttet til prosjekt ENG(LE)VAKT, i form av; en fagrapport (74 s. i A4 format), veiledningshefte (28 s. i farger og A5 form.) samt registreringsskjema til bruk i felt. Hele prosjektet var i stor grad bygd opp rundt aktivitetene på Ryghsetra.
– I forbindelse med Norges Naturvernforbund sitt 85 års jubileum i 1999, hadde «Ut i Naturen» (NRK-TV) på høsten nok et innslag fra Slåttekurset, som et eksempel på nyskapende naturvernarbeid.
– Våren 2000 ga NiB ut et 8 siders temanummer av medlemsbladet i 4-fargetrykk. Dette omhandlet kun Slåttekurset og verdier knyttet til Ryghsetra. Opplaget var på 3500 eks. og ble bl.a. sendt alle landets landbrukskontor, fagskoler, institusjoner mfl.

På forsommeren 2002 ga Landbruksforlaget ut en instruksjonsvideo om slått med ljå, hesjing og bakketørking, «Høyonna med håndredskap». Videoen er på 55 min. og ¾ av innholdet ble tatt opp på Slåttekurset 2001. Ide og opplegg var ved våre medhjelpere, Bent Nilsen og Hans P. Evensen.

Utfyllende informasjon: Per Øystein Klunderud, fylkessekretær Natuvernforbundet i Buskerud, tlf 32 75 05 04.