Hogst av biotop for pastellkjuke i Lier kommune

Naturvernforbundet i Buskerud har fått melding om hogst av biotop for Pastellkjuke (Rhodania placenta). Arten har status som sterkt truet på rødlista.

Koordinat for funnet var Ø10,289429, N59,920152. Området der hogsten er foretatt ligger
øst for Rv.284 Modumveien, like ved Granum. Se vedlegg i rammen til høyre.

Naturvernforbundet i Lier sendte en forespørsel til Lier kommune , som sendte spørsmålet
videre til Nortømmer, som er virkeskjøper.

Det viser seg at Nortømmer har gjort en feil, og ikke registret funnet før hogst. Nortømmer
sier at det blir ført som et avvik i systemet deres.

Naturvernforbundet i Buskerud har avdekka mange slike hogster av rødlista arter og
nøkkelbiotoper. Slike brudd på lovverketer får som regel ingen konsekvenser for de
ansvarlige.

Det er kommunen som er klageinstans, og vi opplever at det er grunn til å skjerpe
reaksjonen i forbindelse med slike lovbrudd.