Hogst av kantsone langs bekk

Naturvernforbundet fikk i januar 2023 melding om hogst av kantsone i bekken ved Fossveien borettslag i Lier. Hogsten ble oppfattet som et klart brudd på Vannressurslovens §11. Saken ble derfor rapportert til Statforvalteren i Oslo og Viken.

Naturvernforbundet opplever at dette stadig skjer i kantsonen av bekker og vasssdrag. Vi ønsker derfor at myndighetene gjør nødvendige tiltak for få en slutt på dette. Kantvegetasjon langs bekker og vassdrag er særdeles viktige med tanke på flomsikring og biologisk mangfold. Ved å åpne opp rundt bekken på denne måten, blir leveforholdene for planter og dyr endret dramatisk. Kantvegatsjonen er også viktig for å hindre avrenning av næringsstoffer til bekken.

Siituasjonsbilde med bekk og hogst

Saken ble påklaget til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som var enig med Naturvernforbundet i Lier. Saken er av sendt videre til NVE.

Det er nok ikke alle som er klar over at å fjerne vegetasjon langs bekker og vassdrag ikke er fritt frem. NVE har faktisk utarbeidet en veileder for kanvegetasjon langs vassdrag. Den kan du lese HER.

Saken er omtalt i Lierposten og Drammens Tidende.

Vannressursloven