Hogst av kantsone langs Lierelva.

NiB har sendt et brev til fylkesmannen i Oslo og Viken med dokumentasjon av ulovlig hogst av kantsonevegetasjon langs Lierelva.

Lierelva er eit vktig element i Lierlandskapet. I elva lever elvemusling, laks, aure, og mange andre vannlevande organismar.
Langs elva er det også eit rikt dyre og fugleliv. Den siste tida er det gjort fleire observasjonar av isfugl.  Ein sjelden fugl i Norge.

Brevet til Fylkesmannen kan lastes ned fra rammen til høyre.