Hogst fra Statskog, verneverdige områder på Kongsberg

Biolog og naturverner Finn Gregersen har i årevis sett at Statskog Kongsberg systematisk hogger verneverdig skog samtidig som det er skrikende behov for å verne de siste prosentene av naturforrynget gammelskog. Han har laget en liste over områdene Statskog har hogd på Kongsberg.

I en artikkel i Laagendalsposten 2. mai 2016 kom det frem at Statskog hadde planer om å hogge gammelskogen i gruveåsen på Knutefjellet. Da fikk Finn Gregersen nok og begynte å se nærmere på omfanget av verneverdig skog som allerede var og skulle hogges.

Stortinget har vedtatt at 10% må vernes og dette finnes knapt. Han ble i 2017 bedt om å opplyse om Statskogs hogster av verdifull gammelskog i Sølvverkskogen av Laagendalsposten og her gav han innspillene sine (ref artikkel 7. november 2017). Dette var en oppfølging til Stortingsspørsmålet Arne Nævra hadde til miljøvernministeren i Stortingets spørretime (ref samme artikkel). I etterkant skrev Finn Gregersen et oppsamlingsnotat over hogster av nasjonale miljøverdier de siste årene med noen personlige kommentarer (ref vedlagte PDF notat). I forkant av og i kjølvatnet av dette har restene av gammelskog blitt båndlagt og kartlegging av skogen er foretatt i regi av Miljødirektoratet. Disse resultatene kommer antagelig mot sommeren 2018.

Foreløpige signaler fra kartleggingene viser at mesteparten av restarealet har betydelige verneverdier som nå må i verneprosess. Finn Gregersen oppfordrer alle som er glad i Knutefjellet om støtte til verneprosessen