Hogst i tiurleik på Holtefjell

Naturvernforbundet i Buskerud anmelder hogst på Holtefjell. Hogsten er utført på og rundt en tiurleik som lå inne på artskart når hogsten starta.

Naturvernforbundet i Buskerud anmelder grunneierne Per Erling Warloff Sand, eiar av gnr/bnr 164/18 og Asbjørn Saksum, eier av gnr/bnr88/for hogst av tiurleik på Holtefjell. Hogsten er utført på og rundt en tiurleik som lå inne på artskart når hogsten starta. Se kartvedlegg under «Les mer».

Det grønne området er kjent leikområde, men leiken har i seinere tid flytta på seg i sørvestlig retning. Dette er et velkjent fenomen, og burde vært sjekka opp før hogst ble igangsatt. K på kartet markerer spillende tiur de siste åra. I perioden 2005-2016 er det årlig registrert mellom 17 og 25 spillende tiurer på leiken. Leiken er nå uthogd, og det samme er leveområder, kyllingbiotoper og vinterbeiteområder. Det er hogd både på registrert tiurleik og heile området i nærheten.

Se vedlegg med bilder fra leiken før og etter hogst og anmeldelse under «Les mer».