Høringssvar til reguleringsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Naturvernforbundet har forfattet et høringssvar til reguleringsplanen for utbygging av ny jernbane og motorvei gjennom Hole og RIngerike

NiB finner mye å kritisere både på innhold og prosess. Konklusjonen er som følger:

Naturvernforbundet i Buskerud fraråder departementet å godkjenne reguleringsplanen. Det foreligger ennå mye uavklart i utredningene. Den samlede belastningen av inngrepene er altfor store til at prosjektet bør bli gjennomført. Fellesprosjektet har i flere rapporter pekt på store negative konsekvenser for vassdrag, natur, våtmark, naturreservater, artssammenstninger, rødlistet arter inkludert edelkreps, matjord og viktige habitater for fugleliv. Alt dette har Stortinget vedtatt å bevare gjennom en rekke vedtak. Det er ikke et behov for avlastning av Oslo, som var den opprinnelige årsaken til å få fortgang i Ringeriksbanen. Naturvernforbundet i Buskerud påpeker også at de geologiske utfordringene med stor løsmassemektighet, til dels kvikk, er kostnadsdrivende. Naturvernforbundet i Buskerud fraråder å fragmentere dette unike natur- og kulturlandskapet som har svært høy grad av historikk, kulturminner, noe av landets mest høyproduktive matjord og verneområder med vei og bane. Samfunnsnytten av fellesprosjektet er altfor lav til å rettferdiggjøre en torpedering av dette unike cuesta landskapet med tilhørende internasjonale 12 våtmarksområder. Alternativer må vurderes på lik linje før beslutninger om trasé/korridor fattes.

Hele høringssvaret kan lastes ned fra rammen over til høyre.