Høringsuttalelse E16 Skaret-Hønefoss

NiB ber om at investeringer i E 16 brukes på trafikksikkerhetstiltak og tiltak som gir bedre forhold for myke trafikanter. Ny firefeltsveg vil bygge ned arealer og skape nye barrierer i et svært sårbart og verdifullt naturområde og kulturlandskap. Ny firefeltsveg vil også skape mer trafikk, som gir økte klimagassutslipp, mer luftforurensing og støy, flere ulykker og enda større arealbehov. Ny firefeltsveg er derfor en uakseptabel løsning.

Naturvernforbundet i Buskerud mener det bør investeres til fordel for myke trafikanter fremfor å bygge 4-felts vei.
Vedlagte høringsuttalelse sender vi derfor til Hole kommune og Ringerike kommune.