Høringsuttalelse for ny E-134 Damåsen-Saggrenda

Naturvernforbundet i Buskerud, sammen med lokallaget i Kongsberg, har avgitt høringsuttalelse til Statens vegvesen vedr. forslag til reguleringsplan for E-134 Damåsen – Saggrenda i Kongsberg kommune.

Naturvernforbundets hovedbudskap er at det må reguleres en tofeltsveg, slik som det i hovedsak var forutsatt i konsekvensutredningen, og at denne bygges med rundkjøringer framfor kostbare og arealkrevende toplanskryss. Mellom Damåsen og Aas Kafeteria bør dagens veg rustes opp framfor at det bygges ny veg i ny trasé, og det østlige tunnelinnslaget for tunnelen under Gamlegrendåsen bør flyttes til øst for Aas Kafeteria.

Bygging av rundkjøringer framfor toplanskryss og tofeltsveg framfor firefeltsveg vil gi mindre naturinngrep og bidrar til å dempe trafikkveksten. I tillegg er dette løsninger som gir lavere utbyggingskostnader.