Høringsuttalelse fra NiB til KVU for Buskerudbypakke 2

NiB har uttalt seg i brev til Statens vegvesen 25. juni.

NiB sier i uttalelsen bl.a.:

Hovedvegutbygging forsterker utfordringene

Det planlegges flere større hovedvegutbygginger i Buskerudbyen, som vil skape mer trafikk og gi økte utslipp. Dersom disse realiseres, trengs det enda kraftigere virkemidler for å innfri nasjonale og lokale miljømål. NTP viser eksempelvis at E 134 Damåsen–Saggrenda (gjennom Kongsberg) og rv. 23 Dagslett–Linnes (i Lier) vil øke klimagassutslippene med hhv. 4500 og 11 200 tonn CO2-ekv. årlig. I disse bergningene er trafikkeffekten på arealbruksendringer som følge av de nye vegene ikke inkludert.