Høringsuttalelse fra NNV til kryssing av Oslofjorden

Norges Naturvernforbund har avgitt høringsuttalelse til Statens Vegvesen til konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden, på vegne av hele organisasjonen

Konklusjon

Framfor at samfunnet bruker store ressurser på å bygge en ny, fast forbindelse over Oslofjorden, som skaper mer trafikk og økte utslipp, bør ressursene heller brukes på å bygge ut kollektivtilbudet mellom byene og tettstedene og til å etablere en effektiv og kapasitetssterk jernbaneforbindelse mellom Oslo og Göteborg for både person- og godstrafikk. Naturvernforbundet mener at dette i langt større grad vil bygge opp om viktige mål om reduserte klimagassutslipp, mer gods på jernbane og god areal- og transportpolitikk som reduserer bilbruken.

Dette innebærer at:

· Alle forslag til ny fast vegkryssing forkastes, da de vil medføre økte miljø- og trafikkbelastninger og ødeleggelse av naturverdier, samtidig som den samfunnsøkonomiske nytteverdien er diskutabel og dårlig dokumentert

· Et ekstra tunnelløp langs eksisterende Oslofjordtunnel kan aksepteres

· Ferjetilbudet Moss–Horten forbedres gjennom hyppigere avganger, og det settes inn elektriske ferjer eller ferjer med tilsvarende miljøstandarder

· Trafikksituasjonen i Moss løses gjennom de grep som anbefales i egen konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge