Høringsuttalelse om arealplan i Sigdal

Naturvernforbundet i Buskerud har sendt høringsuttalelse til Sigdal kommune sin arealplan 2015-2030, vedtak av Sigdal kommunestyre 22.3.2017, med høringsfrist 04.06.2017

I uttalelsen er kommentarene konsentrert til tre tema:

  • Generelle betraktninger om arealforvaltning
  • Generelle betraktninger om fritidsbebyggelsen i kommunen
  • Konfliktfylte enkeltområder
    • I hvilken grad områdene berører viktige naturverdier (landskap, naturmangfold, kulturlandskap, friluftsliv)
    • Samsvar / ikke-samsvar med Sigdal kommunes nedfelte grunnleggende prinsipper for plassering av utbyggingsområder

Hele høringsuttalelsen kan lastes ned i rammen til høyre.