Høringsuttalelse til detaljregulering av Verpen næringsområde

Svært mangelfull naturkartlegging og saksbehandling er stikkord for Naturvernforbundets høringsuttalelse til reguleringsplanen for Verpen næringsområde.

Reguleringsplanen for Verpen næringsområde foreslår å sprenge vekk en hel ås for å lage biloppstillingsplass for lastebiler og maskiner. Naturvernforbundets egen registrering av naturverdier i planområdet har vist at det er flere hule eiker som ikke er beskrevet i naturmangfoldrapporten. Saksframlegget problematiserer heller ikke at planområdet ligger i hensynssonene for både Verpentjernet og hensynssone kulturmiljø, med Hurums største samling av steinalderboplasser.