Høringsuttalelse til konsesjonssøknad for Eima kraftverk

Naturvernforbundet har kommet med en høringsuttalelse til konsesonsjonssøknaden for Eima kraftverk

Bjørn Furuseth

Naturvernforbundet kan ikke anbefale at det gis tillatelse til utbygging av Eima. De samfunnsmessige fordelene ved  en utbygging vil være betydelig mindre enn ulempene. Skadevirkningene på det biologiske mangfoldet vil være  stor, og flere arter vil få redusert sine leveområder. Vi mener at det ikke er gjort nok fra utbyggernes side for å kartlegge konsekvensene for det biologiske mangfoldet, og da spesielt virkningen ved rørgata og veien opp til dammen.

Når det gjelder det landskapsmessige med rørgata, vei opp til området og demning, vil inngrepene bli et skjemmende sår i landskapet. Med tanke på at dette er en av innfartsårene til Hallingskarvet  Nasjonalpark, bør det i seg  selv stoppe denne raseringen. Redusert vannføring i elva med sine flotte fossefall vi være til stor skade for Geilo, som har naturopplevelse som et satsningsområde.

Konsekvensene ved utbygging vil også være store for beitebrukerne i området.

Hele uttalelsen ligger i rammen til høyre.