Høringsuttalelse til områdeplan for Røyken sentrum med tilliggende områder

NiHR er positive til fortetting av bebyggelsen i Røyken sentrum. Dette er et kollektivknutepunkt med jernbaneforbindelse, og nye bolig- og næringsområder vil i stor grad kunne benytte seg av kollektivtrafikk i stedet for privatbil.