Høringsuttalelse til småkraftutbygging i Eidsåa og Gjuvsgrendi

Eidsåi danner en utpreget bekkekløft med småjuv, fosser og forholdsvis dype høler på vestsiden av Numedal ved Frygnefjorden. Flere rødlistearter kan dessuten bli negativt påvirket av kraftutbygging. Naturvernforbundet i Buskerud fraråder at vassdraget bygges ut.

Vedlagt finnes høringsuttalelsen som Naturvernforbundet i Buskerud har sendt NVE idag 27.12.10.