Høringsuttalelser om Ringeriksbanen og strandsoneforvaltning i Hurum kommne

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken har uttalt seg vedrørende forslag til detaljregulering for Filtvet gård, mens FNF Buskerud har uttalt seg til planprogram for Ringeriksbanen.

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken har sendt «Høringsuttalelse vedrørende forslag til detaljregulering for Filtvet gård» til kommunen, med kopi til Fylkesmannen, datert 14. januar 2017. Lokallaget oppsummerer sin uttalelse slik: «Vi betrakter denne saken som en prøvestein for de folkevalgtes strandsoneforvaltning i Hurum kommune. Dersom bygginga av denne båthavna godkjennes vil det kunne skape presedens for liknende prosjekter, og veien ligger åpen for en videre bit-for-bit- nedbygging av strandsonen i Hurum.» Se hele uttalelsen under «Les mer»

Forum for Natur og Friluftsliv i Buskerud har 16. januar 2017 sendt «Høringsuttalelse til Planprogram for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss» til Bane NOR. Her heter det bl.a. om «Inngrepet i Ramsar området: Ramsar-sekretariatet var på befaring på Hole/Ringerike sommeren 2015. Deres rapport er tydelig på områdets verdier og er kritisk til at det på det daværende tidspunktet bare forelå tre alternative traseer, der ingen var akseptable ifølge norske miljøfaglige instanser. Sekretariatet anbefalte at flere traseer må vurderes nærmere.

Fylkesmannen i Buskerud har utarbeidet en verneplan for Tyrifjorden.

Fylkesmannen har oversendt verneplanen til Miljødirektoratet for faglig godkjenning, og den er nå er til behandling i Klima- og miljødepartementet.

Samferdselsplanene vil berøre deler av de foreslåtte verneområdene, blant annet en større del av Storelva. Andre foreslåtte verneområder kan også bli berørt, direkte eller indirekte. Dette bør tilsi at man strekker seg ekstra langt i å kompensere for de skader som følge av samferdselsplanene. Dette kan gjøres i form økologisk kompensasjon som restaurering.

Det minst skadelige alternativet for naturmiljøet vil være en bru over Mælingen. Dette vil øke kostnadene, men betydelig reduksjon av inngrepene bør være et minstekrav når man velger en trase gjennom et meget sårbart og viktig naturområde.»

Hele uttalelsen finnes under «Les mer» øverst i artikkelen.