Horndykker i Buskerud 2017-2018

Kartlegging av horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2017-18 og en vurdering av bestandsutviklingen

Denne rapporten fokuserer på hekkeperioden av horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud i 2017 og 2018, men tar også med data fra vår- og høstforekomsten i fylket fra AO (Artsobservasjoner for fugl).

Fra november 2015 er horndykker rødlistet i kategorien VU (sårbar) på den norske rødlista for arter (Henriksen & Hilmo 2015). Det ble registrert 4 parmed unger (10 unger totalt) i Øvre Hallingdal både i 2017 og 2018.

I perioden 2010-2018 varierte antall hekkende par med unger mellom 4-6 som produserte 6-13 unger.
Hekkepopulasjonen de siste 9-årene synes å være stabil med 4-6 hekkende par. Få par har hatt
mislykket hekking i perioden 2010-2018, men forstyrrelser, predasjon og flom/nedbør kan være
årsaker til at noen ikke har en vellykket hekkesesong.

Det er ønskelig å fortsette årlige undersøkelser av arten i Buskerud, da hekkepopulasjonen i Nord-Norge har gått svært mye tilbake de siste 10-årene av uvisse grunner (se Hanssen, S.A. m.fl. 2015 & 18, Eggen m.fl. 2018).

Rapporten kan lastes ned fra rammen til høyre.