Innspill til forslag til omregulering for gnr. 335/bnr. 127 Tofte – Marmorveien og «Maudheim»

Tandberg Eiendom AS vil omregulere et område i strandsonen mellom Sagenhavna og Tyskerstranda på Tofte.

Tandberg Eiendom AS vil omregulere et område i strandsonen mellom Sagenehavna og Tyskerstranda på Tofte.

Området mellom Sagenehavna og Tyskerstranda er blant de viktigste natur- og friluftsområdene i Hurum. Det er en inngangsportal til Kyststien og Sandbukta-Østnestangen naturreservat. Etter lang tids tilværelse som «brakkmark» etter Hurum fabrikker framstår området i dag i stor grad som urørt natur, og et ubebygd parti av kystlinja.

Med enkle grep kan det foreliggende planforslaget endres slik at konsekvensene for naturmangfold og friluftsliv i dette særs viktige området blir mindre negative.

Naturvernforbundet foreslår:
• Å lage ei breiere hensynssone rundt Sageneelva
• Å beholde Djervbanen som utfartsparkeringsplass
• Å ta bebyggelsen aller nærmest sjøen i delområdet «Rabbene» ut av planen, men la tiltakshaver bygge så nærme sjøen som man ønsker i delområdet «Pollen»
• Å senke øverste tillatte reguleringshøyde i delområdet «Rabbene» fra tre til to etasjer
• Å etablere universelt utforma turstier i skogsterreng, men ikke over svaberg
• Å sette konkrete krav om restaurering av natur i planområdet