Innspill til planarbeid for områderegulering for Nerkollen – Ryggkollen – Mile

Naturvernforbundet i Drammen og Buskerud og Birdlife Norge avd. Buskerud har sendt innspill til Drammen kommune i forbindelse med planarbeid for områderegulering for Nerkollen – Ryggkollen – Mile

Drammen kommune

kommunepost@drammen.kommune.no


Innspill til planarbeid for områderegulering for Nerkollen – Ryggkollen – Mile


Naturvernforbundet i Drammen og Buskerud og Birdlife Norge avd. Buskerud har følgende kommentarer til det framlagte forslaget til planprogram:


Det understrekes i planforslaget at området ved Miletjern skal sikres som et viktig rekreasjons- og friluftsområde, men vi kan ikke se at planen tar opp problemstillinger rundt bevaring av eksisterende vegetasjon i området, noe vi mener vil være vesentlig for en slik målsetting. Det er et stadig press på arealene rundt tjernet på grunn av bolig-, industri- og veiutbygginger, og en plan for sikring av Mile-området burde ikke foreslå en ytterligere reduksjon av grøntarealene.


Verdifulle naturtyper i planområdet

Den opprinnelige vegetasjonen rundt tjernet og langs Hagatjernsbekken er de siste restene etter er større våtmarksområde og består hovedsakelig av sjelden edelløvskog. Miletjern er et næringsrikt, lite tjern som ligger inneklemt mellom motorveg, industri og landbruk. Det er allikevel et rikt dyre- og fugleliv i og rundt tjernet som er et viktig hvile og rasteområde for fugl på trekk, men det er også hekkeområde for en rekke arter. Sothøne, sivhøne, grågås og flere andearter hekker her jevnlig. De siste åra har også sangsvane etablert seg og hadde vellykka hekking med fire unger i fjor. Totalt er det observert 161 fuglearter i tjernet.


Sykkeltraséen kan ikke legges i tjernets kantsone

Det planlegges en sykkelvei langs bredden av tjernet i nord. En sykkeltrasé her vil føre til at mye av vegetasjonen med store løvtrær vil måtte felles, og dermed reduseres kantsonen ved vannet betydelig. Kantsonen er essensiell for livet både i vann og luft. Hvis den reduseres, vil antakelig det rike dyre- og fuglelivet rundt tjernet bli skadelidende.


Etablering av sykkeltrasé på strekningen Drammen-Mjøndalen er et fint tiltak som bygger oppunder Drammens ambisjon om å bli Norges grønneste kommune. Imidlertid henger det ikke på greip å etablere en trasé for miljøvennlig transport ved å rasere et svært viktig naturområde som har krympet kraftig de siste årene. Naturvernforbundet mener at traséen må legges om slik at den ikke berører Miletjerns kantsone.


Industriområder og infrastruktur bør ikke legges på dyrkbar mark

Mot sør, på dyrkbar mark og i edelløvskogen under Orkidéhøgda, er det tegnet inn industriområder og infrastruktur i form av adkomstveier. Dette området bør reguleres tilbake til LNF for å bevare løvskogen langs bekken og verne det dyrkbare jordet som ligger sør for E134. Det er helt vesentlig for verdien av området som rekreasjons- og friluftsområde at vegetasjonen langs bekken fra Sagaveien og inn mot tjernet bevares. Dette skogholtet har stor opplevelsesverdi for turgåere og virker som støyskjerming mot trafikken i Orkidéhøgda.

Det dyrkbare jordet bør kommunen bevare som matjord i tråd med eget politisk program. I tillegg kommer nå et jordvernbrev fra landbruksministeren og kommunalministeren hvor de ber kommunene om å ta vare på matjorda. Statsforvalteren skriver: I brevet peker statsrådene på at det er viktig å styrke jordvernet. Bevaring av dyrket jord fremheves som en nasjonal interesse, og som et overordnet hensyn i arealforvaltningen. Bevaring av jordbruksarealene over hele landet er viktig for å styrke beredskapen og matsikkerheten. Kommunene bør gå grundig gjennom planene sine og vurdere å ta ut byggeområder på dyrka mark, og iallfall si nei til å regulere dem inntil videre. Sandra Borch understreker at situasjonen i verden gjør det viktig å legge til rette for å produsere så mye mat som mulig i Norge, og at det da er viktig å ta vare på det vi har av matjord.

Det synes helt unødvendig å skulle legge et lite, inneklemt jordstykke under stein, sement og asfalt når det samtidig i områdereguleringa klargjøres et stort antall industritomter rett i nærheten.

Med hilsen Anne Foss, Naturvernforbundet i Drammen

Martin Lindal, Naturvernforbundet i Buskerud

Steinar Stueflotten, Birdlife Norge, avd. Buskerud