Innspill til planene for regulering på Eggemoen vest – Ringerike

Naturvernforbundet i Ringerike og Hole og Naturvernforbundet i Buskerud har sendt innspill til planene for regulering på Eggemoen vest – Ringerike

Følgende innspill ble sendt til Ringerike kommune 4. mai 2022:

Sammendrag

Reguleringsplanen for Eggemoen vest omfatter et 756 da stort skogareal. Området er i dag et viktig friluftsområde. Området er prega av naturtypen sandfuruskog med flere rødlista arter.
Kartlegginga av arter er mangelfull og store naturverdier kan gå tapt. Kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturmangfoldloven §8-12 er ikke oppfylt. Kommunen har planprogrammet for kommuneplanens arealdel ute til høring, med høringsfrist på samme dato. Gjennomføring av planene vil få negative følger for natur, klima og friluftsliv. Den bør bli avslått, alternativt må den vente med behandling til kommuneplanens arealdel er vedtatt.

Området

Naturvernforbundet viser til planbeskrivelse og konsekvensutredning utarbeidet av Cowi.


“Planområdet ligger på et høydeplatå, noe som gjør det synlig fra omkringliggende områder, særlig i retning Haugsbygd og Hønefoss øst. Området består hovedsakelig av furuskog av høy bonitet, med en gjennomsnittshøyde på ca. 14 meter. Terrenget er tilnærmet flatt, men grenser til en stor ravineskråning som markerer planområdets sør/vestre grense. Planområdet ligger i sin helhet i et område med produktiv barskog, hovedsakelig dominert av furu. Området har høy skogbonitet. I nordre del av planområdet er skogen i hovedsak gammelskog (hogstklasse 5) og i søndre del er skogen yngre (hogstklasse 3 og 4). Det tas i dag ut trevirke fra området, og det finnes omtrent verken liggende eller stående gammel død ved innenfor planområdet. Vegetasjonen er i hovedsak av typen bærlyngskog, med et relativt åpent tre-sjikt av furu (Pinus sylvestris) med innslag av blandingsskog av furu og gran (Picea abies). Busksjiktet er sparsomt eller mangler helt. Feltsjikt er lavt og domineres av tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) og blåbær (V. myrtillus). Bunnsjikt er tett og består i hovedsak av mose og lav.” Planområdet er på 756da.

Bilde fra planområdet.


Manglende kunnskapsgrunnlag


Konsekvensutredninga konstaterer at det ikke er gjort undersøkelser utover det som tilfeldig er fanga opp av frivillige og lagt inn i offentlige registre.
Vi viser til KU:
“3.5.4 Økologiske funksjonsområder for arter: Det er gjort flere registeringer av rødlistede arter i naturtypelokaliteten «Eggemoen SV» som overlapper med planområdet, blant annet bittergrønn Chimanphila umbellata (EN). “
Registreringene er i hovedsak gjort på østsiden av veien, det vil si utenfor planområdet, men det er sannsynlig at disse artene også finnes på andre steder. Mørk melsopp Clitopilus paxilloides (VU) er funnet på vestsiden av veien, det vil si i planområdet. Lokaliteten har potensial for flere sjeldne og rødlistede sandfuruskogsopper (Miljødirektoratet, 2020). “


Dette viser at Naturmangfoldloven §8-12 ikke er ivaretatt. Kravet om et forsvarlig kunnskapsgrunnlag er ikke ivaretatt. Det er mulighet for at store naturverdier går tapt.

Samla belastning


Konsekvensutredninga drøfter §10 – samla belastning i konsekvensutredninga.
Den konkluderer med at viktige naturverdier går tapt dersom planen blir gjennomført.


«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.» De registrerte forekomstene av sandfuruskog i kommune vil mest trolig bli påvirket av flere planlagte tiltak. Som nevnt tidligere vil planlagt regulering for Eggemoen Vest, ødelegge en del av Eggemoen SV sandfuruskog. Det største arealet av denne lokaliteten er regulert til byggeområde i områdeplan Eggemoen Aviation & Technology Park, og dermed vil tilnærmet hele lokaliteten gå tapt. I tillegg vil en del av nærliggende lokalitet, Eggemoen NI sandfuruskog, gå tapt grunnet bygging av ny E16 Nymoen Eggemoen.”


Natur og klimakrise


Vi lever i en parallell naturkrise og klimakrise. 28. februar 2022 lanserte FNs klimapanel andre del av den sjette hovedrapporten om klima. Rapporten konkluderer med at behovet for klimaomstilling og direkte handling aldri har vært mer kritisk enn nå og sier at vi har kun to år på å nå utslippstoppen hvis vi skal ha en sjanse til å snu trenden med global oppvarming. Rapporten viser også hva samfunnet må gjøre for å omstille seg og viser til tiltak som å kutte utslipp og fremme bærekraftig utvikling for mennesker og natur. «For å sikre økosystemer og naturmangfoldet globalt, må vi bevare omkring 30–50 prosent av verdens landområder, hav og innsjøer, skriver Miljødirektoratet».

Ifølge FNs klimapanel er bevaring og restaurering av naturlige karbonlagre blant de beste måtene å motvirke de mest ekstreme klimaendringene på. Skogen lagrer som kjent CO2, og staten har som mål å verne minst 10 prosent av alt skogareal i Norge.


Bit-for-bit nedbygging


Natur og arter utryddes i en skremmende fart, og arealendringer er den viktigste årsaken. Bit-for-bit- nedbygging fører til tap av viktige natur- og friluftsområder.
I planbeskrivelsen står det følgende: «De positive konsekvensene knyttet til næringsutvikling er vurdert å veie tyngre enn tap av areal til friluftsliv og naturmangfold sett i en lokal og regional sammenheng».


Denne vurderingen er i strid med nasjonale og internasjonale føringer og er lite framtidsretta.
Vi mener det må føres et arealregnskap over bruken av areal i planområdet, og i kommunen som helhet. Dette er også en grunn til at denne områdereguleringen bør utsettes til arealdelen er vedtatt, våren 2023.


Friluftsliv


Ringerike kommune utarbeidet en friluftslivskartlegging hvor friluftsområder i kommunen ble kartlagt og verdsatt i 2019. Hele Eggemoflaten har i dette arbeidet fått verdi «A» og definert som et stort turområde med tilrettelegging.


Området Eggemoen er i dag et svært populært friluftslivsområde med orienteringsløp, skiløyper og turstier. Området er kjent over hele landet for sitt varierte terreng, som det er enkelt for folk flest å bevege seg i.


Konklusjon


Parallelt med områderegulering for Eggemoen Vest, jobber Ringerike kommune med planprogram for Kommuneplanens arealdel 2023-2035. Planprogrammet for Eggemoen og planprogrammet for kommunen arealdel har høringsfrist på samme dato. I forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel står det at Ringerike kommune skal legge til rette for en arealbruk som både ivaretar naturverdier og legger grunnlag for lavere klimagassutslipp. Det står også at bygge- og anleggsplasser skal føre klimagassregnskap ved vesentlige naturinngrep og større nybygg.

Denne planen har så store negative konsekvenser for natur, klima og friluftsliv at den må bli avslått. Et alternativ er å utsette planen til arealdelen er vedtatt våren 2023.


Naturvernforbundet i Ringerike og Hole – Jan Rune Paulsen
Naturvernforbundet i Buskerud – Martin Lindal