Innspill til reguleringsplan Ringerike

Tandbergdansen

Styret i Naturvernforbundet i Hole og Ringerike har levert sitt innspill til reguleringsplan for Tandbergdansen.

Innspillet handler om flere forhold:

Mangelfull beskrivelse av nær- og fjernvirkning for landskap.

Behov for å regulere retten til allmenn tilgjengelig i bestemmelsene.

Vil ikke anlegge solcelleanlegg i hensynssone Naturmiljø.

Betydelig inngrep i dyrkbar jord.

Redusert område som brukes av barn og unge i da.

Innspillet ligger i denne lenka: