Innspill til Ringerike kommune: Kommuneplanens arealdel 2023 – 2035

Naturvernforbundet i Hole og Ringerike har levert sine innspill til offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Ringerike. Innspillene tar for seg konsekvenser for verdier knyttet til temaene naturmangfold og friluftsliv.

Ringerike kommune har gjort en god jobb med kartlegging av naturmangfold og viktige naturverdier i kommunen. Kartleggingen er gjort etter nyeste instruks og bærer preg av faglig kompetanse. De kartlagte friluftsområdene har gode beskrivelser som vi opplever å samsvare med virkeligheten.

Men kommunen er ikke konsekvent når det kommer til bevaring av disse verdiene. Det gjelder særlig innspill «Bokvalitet Tomtebank AS – Børdalsmoen», innspill 71 «Tyttebærmoen Miljøpark AS – Sokna» og innspill 74 «Skjærdalen Eiendom AS – Tyristrand, alle eksempler hvor store arealer foreslås nedbygd, selv om det er store verdier innenfor arealene.

Se hele høringsinnspillet fra Naturvernforbundet i Hole og Ringerike i lenka over.