Inspill fra FNF-B til Rollag kommune

Forum for natur og friluftsliv i Buskerud (FNF-B) har kommet med et inspill til reguleringsplanarbeid og høring for etablering av snøscooterløyper i Rollag kommune.

Forum for natur og friluftsliv i Buskerud (FNF-B) viser til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for etablering av snøscooterløyper i Rollag kommune, samt høring av forslag til planprogram.
FNF-B har store interesser i hvordan forsøksordningen for snøscooterløyper kommer til å bli praktisert i de ulike kommunene.
Vi kan ikke se at noen av de relevante natur og friluftslivsorganisasjonene har mottatt dette varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram. Vi mener dette er en saksbehandlingsfeil. FNF-B ber dere derfor sende ut saken på nytt, med ny frist, til alle relevante høringsparter. Det kan også være andre organisasjoner enn de vi representerer som burde vært hørt. FNF-B velger likevel å sende inn et foreløpig høringssvar da vi er en relevant høringspart i saken, men forbeholder oss rett til å komme med ytterligere bemerkninger.