Klage på hogst i Øvre Eiker

Naturvernforbundet i Buskerud har sendt inn klage på hogst i Brekkeområdet i Øvre Eiker kommune.

Brekkeområde i Øvre Eiker er et helt unikt skogsområde, med naturverdier av nasjonal
eller internasjonal målestokk. Innenfor et naturlig avgrenset område er det dokumentert hele 61
rødlistearter, hvilket er blandt det høyeste antallet som er påvist for et skogsområde i Norge. Her
finnes en rekke viktige naturtyper som gammel barskog, kalkbarskog, kalklindeskog, kalkberg, rik
sumpskog og rikmyr. Deler av kjerneområdene er avsatt med nøkkelbiotoper. Flatehogst av områder
som ikke avsatt som nøkkelbiotop vil redusere og fragmentere naturverdiene betydelig. Det er også
uført naturkarlegging i område (NiN), først i 2017. Resultatene er fortsatt ikke publisert. I
mellomtiden pågår det høy avvirkning i området.

Det er helt nylig uført hogster i området ved Knerten (siste 1-3 år). Viken Skog SA har stått for driften.
Bedriften har PEFC sertifikater. Hogsten berører tre kjente forkomster av truede arter. NiB var på
befaring der den 05.05 2020. Funnstede ble lokalisert med GPS og det ble tatt bilder derfra.

Klagen kan lastes ned fra rammen til høyre.