Kongeørn i Buskerud

Rapporten fra kartleggingsarbeidet i 2015 og 2016 er nå tilgjengelig

kongeørn

Rapporten presenterer resultatene av en undersøkelse av bestand og reproduksjon hos
kongeørn i Buskerud i 2015 og 2016. Kartleggingen har tradisjonelt blitt utført av et nettverk av
kongeørninteresserte i Buskerud. Rapporter fra dette arbeidet er publisert i Buskskvetten og på
hjemmesiden til Naturvernforbundet i Buskerud. I de to siste årene har færre personer deltatt i
kartleggingen og resultatene er derfor noe mer usikre, spesielt i nordre del av fylket.


Reproduksjonen var på minst 35 unger i 2015 og 16 unger i 2016. Ungeproduksjonen i 2015 er den
høyeste som er registrert siden den systematiske, fylkesdekkende kartleggingen startet i 2007, mens
den i 2016 var det nest dårligste som er registrert i perioden.

Rapporten omtaler noen naturvernrelaterte saker, samt andre trusler kongeørnen står overfor. Den
alvorligste trusselen mot kongeørnen i årene framover synes imidlertid å komme fra offentlig
myndigheter med Rovviltnemnder som stadig oftere fremmer krav om bestandsregulering av
kongeørn og endog uttak av egg fra reir. Beslutningen om å åpne for bestandsregulering i noen deler
av landet viser at denne trusselen er høyst reell.

Hele rapporten kan lastes ned fra rammen til høyre.