Kritikk av Statskogs forvaltning av vilt og skogsressurser i Finnemarka

Morten Lillebergen retter sterk kritikk mot Statskogs forvaltning av eiendommen Børresen skog i Drammen nordmark

Stor var gleden da Statskog kjøpte Børresen skog i Drammen nordmark. Skuffelsen er stor etter få år. Statskogs forvaltning av vilt og skogressurser er langt fra bærekraftig, og  har ført til et ytterligere press på spesielt skogsfuglbestanden. Det hersker en stor økologisk ubalanse i våre skoger.

Aggresiv hogst, dvs bla. sluttavvirkning av ung og yngre skog. Manglende utbedring av sporskader. Store åpne hogstflater. Manglende planlegging og registrering av viltbiotoper,reirtrær, bekker, kløfter, myrer osv. før avvirkning. Hogst av sjeldne lauvtrær som osp, or og selje som er svært verdifulle for flere viltarter, og som gir et variert og vakkert skogbilde. Manglende ungskogpleie skaper døde og uframkommelige villniss, og gir svake framtidige bestander. Det er manglende ansvarlig ledelse som preger alle slutthogster. Entrepenør overlates mye til seg selv, noe som ligner bukken og havresekken. Jeg etterlyser altså en aktiv kontroll og deltakelse av planlegging, gjennomføring og avslutning av alle hogster. Spesielt er dette helt avgjørende ved hogst i de siste gammelskogområder. Disse skoger er jo så viktige for storfuglen, både som leik, oppvekst og dagområder.

Omlag 2000m3 lauvtømmer ligger og råtner i Trolldalen nær Sylling, og et ukjent kvantum hovedsakelig bjørketømmer ligger og råtner innover i marka langs alle skogsveier.Tømmeret skulle vært solgt som ved eller flis.  SKANDALE!! Og elendig driftsledelse og forvaltning.

Skogsfuglbestanden er skutt sønder og sammen. Alt for mange solgte jaktkort til alt for mange unge menn, ( «jegere» ) uten lokal forankring og med manglende kunnskap og etisk ballast. Og en altfor lang jaktperiode. Barmarksperioden har blitt lengre enn tidligere, og snøen kommer ofte ikke før etter jul. Jakktperioden bør reduseres deretter som følge av dette.

Beregning av skogsfuglbestandens størrelse bør utføres gjennom leikregistreringer, og ikke ved linjetakseringer, som er svært lite nøyaktige. Ta kontakt med lokal ekspertise . Knut Solberg har gjennom en årrekke  registrert bestandene av skogsfugl på leik.

Ta de nødvendige og spesielle hensyn  som er dokumentert virkningsfulle for de ulike skogsfuglbestander, og for ulike andre viltarter når hogst planlegges og utføres.

Jeg ønsker å kunne ta med mine evt. framtidige barnebarn på orrfugl eller tiurleik, slik jeg gjorde med egne barn. Jeg ønsker at framtidige generasjoner skal oppleve rovdyr og rovfugl  i en natur i mest mulig balanse. Derfor må direktoratet for naturforvaltning, og miljøavdelingen i Buskerud som myndighetsorgan gripe inn når det avdekkes en slett skog og utmarksforvaltning.

Et forslag: Innfør jaktforbud på alle arter permanent i Finnemarka naturreservat med forhåpentlige utvidelser. Dette kan ha store positive ringvirkninger, ved spredningseffekter til alle deler av marka.

For ordens skyld og til orientering: Jeg er utdanna i skogbruk, og er utmarkstekniker fra Evenstad. Har også 50 års erfaring fra et allsidig friluftsliv uten gevær.

Med vennlig hilsen
Morten Lillebergen


Parti av stor hogst av ungskog like nord for Guritjern i nærheten av DNTs hytte Svarvestolen, foto Erik Jacobsen