La sykehuset bli i Drammen!

Forslaget om å flytte sykehuset fra Drammen til Gullaug har det vært arbeidet med i mange år. Naturvernforbundet i Buskerud (NIB) er kritisk til at de miljømessige konsekvensene ved en flytting av sykehuset til Gullaug ikke har fått den oppmerksomhet den fortjener.

Naturvernforbundet viser i denne sammenheng til konsekvensutredningen av november 2004 om nytt sykehus på Gullaug, en utredning som ikke behandler den miljømessige konsekvensen ved økte CO2 utslipp fra økt biltrafikk. Dette rimer dårlig med nasjonale mål om klimagassutslipp, og saken blir ikke bedre ved at staten står som eier av sykehuset.

Transporten til og fra Gullaug representerer en ulempe og en kostnad som pålegges ansatte, pasienter og pårørende. I tillegg har reisevirksomheten miljømessige kostnader, og Naturvernforbundet i Buskerud savner en konsekvensutredning om kostnadene knyttet til en økning av CO2 utslippet fra økt biltrafikk.

Dagens samlede transportarbeid er beregnet til ca. 30 millioner personkilometer pr. år. Beregninger tilsier at dette vil øke med 5 millioner personkilometer pr. år dersom sykehuset flyttes til Gullaug.

Dette tilsvarer en økning i transportarbeidet med 14% i forhold til dagens plassering av sykehuset. Beregninger av denne karakter har en tendens til å være lavt estimert, ut fra hva som senere viser seg å bli de faktiske forhold. Følgelig er det grunn til å anta at beregningen på 14% økning er for lavt satt, noe konsekvensutredningen selv innrømmer.

Drammensalternativet vil også føre til man unngår nedbygging av 109 daa fulldyrket, lettbrukt mark i Lier, samt press på resterende jordbruksareal utenfor tiltaksområdet.

Les mer om denne saken i brevet under:

Brev fra Naturvernforbundet i Buskerud til Lier kommune