Medhald i Miljøklagenemda

Naturvernforbundet I Buskerud fekk medhald i Miljøklagenemda om at Viken skog pliktar å utlevere informasjon om faglige begrunnelsar ang. utvelgelesesprosessen knytta til nøkkelbiotopar.

Bakgrunnen for klagen var at me har avdekka heil eller delvis hogst av 29 nøkkelbiotopar i tre kommunar i Buskerud. Etter ein lengre korrespondans, utan at me fekk den informasjonen me ba om, skreiv Viken skog at dei hadde gjort ei juridisk vurdering , og kome fram til at dei ikkje var rettte verksemd til å utlevere denne informasjonen.

Me meiner at tømmerkjøpar har ei så viktig rolle i prosessen at dette måtte vera feil. 

Fleirtalet i Miljøklagenemda er av same oppfatning. I Vedtaket er :»Viken Skog SA pålegges å gi klager informasjon om de faglige vurderingene og begrunnelsen i utvelgelsesprosessen knyttet til den aktuelle MiS-figuren, om det er opprettet en erstatningsbiotop og hvilke virksomheter og organer som var involvert i beslutningen.»

I vurderinga ligg det at:» Viken Skog som sertifikatholder har en vesentlig rolle i utvelgelsesprosessen, er en profesjonell aktør, og har en nærhet til opplysningene som etterspørres. «

Nemda skriv også om Miljøinformasjonsloven:»Lovens formål er bl.a. å fremme allmenhetens mulighet til å delta i offentlige prosesser av betydning for miljøet . Utvelgelse av nøkkelbiotoper er imidlertid ikke en offentlig prosess, men hvilke organer som deltar i slike prosesser vil være av interesse for almenheten for å kunne vurdere om prosessene er forsvarlig miljømessig.»

Dette er eit viktig vedtak for oss og arbeidet vårt  med å få skognæringa til å endre si manglande respekt for lovverket. Intensjonen i Miljøinformasjonsloven  er åpenhet. Det blir brukt mykje energi rundt omkring for å finne ut korleis dei kan unngå å gi ut informasjon.