Merknader til planforslag for E134 Dagslett – E18

Det overordnede målet for NiL i arbeidet med ny E134 gjennom Lierdalen, er å ta vare på dyrka mark og naturmangfold. Som en konsekvens av dette ber vi om at kommunedelplanen for E134 begrenses til alternativet Viker som korridorvalg. Dersom Vikeralternativet velges, medfører det fortsatt et betydelig tap av dyrka mark og naturmangfold.

Tunell - Hardanger

Les hele uttalelsen her: Merknader til planforslag E134