Modum kommune og manglende forvaltning av skogbruksloven

Naturvernforbundet i Buskerud har gjennom flere år vært kritisk til Modum kommune si håndtering av klager på hogst. I Bygdeposten 19.7 kommer vår kritikk til uttrykk. Kritikken gikk i hovedsak på lang behandlingstid, manglende vurderinger i forhold til lovverket, og avslag på vår forespørsel om et møte om dette.

Kommunen ved fagleder skog – Dag Præstrud svarer på vegne av kommunen i samme artikkel. Svaret hans bekrefter at vår kritikk er berettiget.

Præstrud sier at Viken Skog og andre tømmerkjøpere sitter med skogbiologisk kompetanse og gjør selvstendige vurderinger. I tillegg har de et eget sertifiseringsorgan som «ser dem i kortene».– Hvis Viken Skog, etter en klage fra Naturvernforbundet, får en kontroll fra sertifiseringsorganet, har ikke kommunen behov for å etterprøve saken.”

Dette svaret viser at kommunen ikke gjør selvstendige vurderinger i forhold til skogbruksloven, men overlater saken til næringa som baserer sine vurderinger på  det private sertifiseringsystemet PEFC N02. Dette er et regelverk som er innført for at skognæringa skal få solgt miljøsertifisert tømmer. Kommunen skal vurdere klagen i forhold til skogbruksloven, og PEFC vedgår ikke kommunen. Præstrud blender korta når han sier at kommunen ikke har behov for etterprøve saken dersom en klage fra oss fører til en kontroll fra sertifiseringsorganet.

En klage fra oss via det private systemet er et annet spor, som ikke kommunen ikke har noe med, og ikke har innsyn i. Dersom kommunen har det, viser det bare at det er tette band mellom kommune og næring. Præstrud sier at de støtter seg på Statsforvalteren, som er deres nærmeste myndighet.Statsforvalteren sin klare instruks er at klager på hogst skal rettes til kommunen. Det er oppsiksvekkende dersom de mener at kommunen ikke skal gjøre vurderinger i forhold til lovverket. Præstrud viser også til at Statsforvalteren sier at det ikke er behov for et møte. Her viser han til svar fra Statsforvalteren i en helt annen sak. Det er fullestendig irrellevant i forhold til møtet vi har bedt om.

 «Præsterud legger til grunn at han har tillit til at kontrollrutinene i PEFC er velfungerende. Noe som vi mener ikke er relevant. Vi vil påpeke at NiB oppdaget flere ulovlige  hogster av nøkkelbiotoper, og det var bakgrunnen for en av klagesakene som kommunen behandlet. Det oppsiktsvekkende her var at ingen av disse hogstene var avdekket innenfor kontrollregimet til PEFC. Hvordan kan da Præsterud ha tillit til dette systemet?

Svaret fra kommunen bekrefter vår påstand om at kommunen fungerer som et underbruk av næringa. Tilliten til at skognæringa, til tross for at de har store økonomiske interesser, ivaretar det biologiske mangfoldet ser ut til være ubetinga. Det er historien om bukken som fikk passe havresekken om igjen. Det gikk dårlig.

 

Jon Trygve Johnsen – styremedlem NiB og  Martin Lindal – styreleder NiB