Naturtypekartlegging i Eiker

Her finner du et notat som er skrevet av Jon Trygve Johnsen for Naturvernforbundet i Øvre Eiker. Hensikten er å forbedre kunnskapsgrunnlaget rundt kalkrik skog i Veiaområdet spesielt og i Eiker generelt.

Jon Trygve Johnsen

Hovedkonklusjonen er at det er registrert et betydelig antall indikatorarter for kalkskog innenfor det arealet som Universitetet i Oslo har avgrenset som lågurtskog. Lågurtskog er oftest skyggefulle skoger preget av urter og gras. Dette skulle vært avgrenset som kalkskog. Etter vår vurdering er andelen kalkskog betydelig større enn UiO sin kartlegging, og trolig anslagsvis tilnærmet det «Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarksenter AS» fant i 2018.

Det er nylig blitt gjort en del artskartlegging i deler av området som faller innenfor forsøksfeltet til UiO. Særlig av markboende sopp i 2023. Kun tre mindre delområder kan sies å være systematisk kartlagt for sopp, og disse områdene er klippet slik de vises i kart 5. Med andre ord så er ikke hele forsøksfeltet systematisk kartlagt for sopp. En stor del av funna ble gjort i september og oktober 2023, da var ikke forholdene for sopp optimale, selv om det ble gjort en del funn.

I notatet som du finner i lenke under, pekes det på betydelige feilkilder i det arbeidet til Universitet i Oslo har gjort. Notatet har også kartmateriale som underbygger konklusjonene.