Naturtyper i Buskerud.

Statistikk fra Direktoratet for naturforvaltning høsten 2005 har vist at 11 kommuner i Buskerud, har kartfestet svært viktige og viktige naturtyper i relativt beskjedent omfang, sammenlignet med resten av landet. Når drøyt halvparten av fylkets areal er dekket utgjør de prioriterte naturtypene bare beskjedne 1,6 prosent av kommunenes areal.

Etter at data fra 251 kommuner er bearbeidet er det klart at gjennomsnittstallet for hele landet til sammenligning er 4 prosent. I tallmaterialet for Buskerud er det tydelig at Hallingdals-kommunene har vært tilbakeholdne, mens kommuner som Sigdal, Lier, Hole og Ringerike har kartfestet sine biologisk viktige arealer i et mer normalt omfang.

Vesle Hole kommune har registrert en andel av naturtyper på 5 prosent av kommunens areal og dette utgjør ca 9,8 km2. Det er store Ringerike kommune som har kartfestet det største arealet med naturtyper dvs. 73 km2 tilsvarende 4,7 % av kommunens areal. På andreplass på lista følger Sigdal med 25,9 km2 eller 3,1 % av kommunens areal.
På jumboplass ligger Nes kommune med 0,18 prosent og 1,5 km2 naturtypeareal.

Til sammen er det så langt i registreringsprosessen kartfestet 141 km2 med prioriterte naturtyper i Buskerud.

For kuriositetens skyld vil vi kort nevne at Holtålen kommune i Sør Trøndelag topper lista på nasjonalt nivå med prioriterte naturtyper på 30,7 % av kommunens areal, tilsvarende 371 km2.
Svakeste kommune er Sel i Oppland fylke med ett eneste område på 85 dekar tilsvarende 0,01 prosent av kommunens totalareal.

Samlet sett kan det se ut for at det er Sør Trøndelag og Hedmark fylker som har lagt mest vekt på naturtyperegistreringen, med hhv 12 og 13 prosent. Det er også to fylker som fra naturens side har mange biologisk sett viktige og verneverdige lokaliteter.