Naturvernforbundet går mot utbygging av mektige Godfarfoss

Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) mener at hensynet til helhetlig vern av vassdrag, landskapshensyn og hensynet til naturmangfoldet må veie tyngre enn vannkraftinteressene. Naturkvalitetene er betydelige, mens kraftmengden er relativt beskjeden.

Høringsuttalelsen fra NiB knyttet til konsesjonssøknaden finner du her: