Naturvernforbundet i Kongsberg med høringsuttalelse om småkraftverk

NiK har kommet med en høringsuttalelse om utbyggingsplanene for Kjørstadelva

NiK peker i uttalelsen på flere uheldige aspekter ved utbyggingen. En utbygging vil gi redusert opplevelsesverdi for et av de siste uregulerte fossefallene i området. Det berørte området inneholder rødlistede naturtyper (elveløp, kontinentale bekkekløfter og edellauvskog). Det er funnet tre rødlistearter i det berørte området. I tillegg har dette elveløpet helt spesielle botaniske kvaliteter (pga. topografi og kalkholdig grunn). Naturvernforbundet i Kongsberg går derfor i mot utbygging av Kjørstadelva.

Uttalelsen finnes i rammen til høyre.